Apropo

Panter Nwar, so vre  nom Ludovic Joséphine, enn abitan kirpip, ti pe evolye dan la mizik underground ek kiltir hiphop ek irbin. Linn partaz plizir lasenn ek festival national

Depi tipti, mo mama inn donn mwa sa nom la ek zordi sa inn res mo lidantite ek tou dimounn konn mwa koumsa

Avan 2019, li ti prezant li kouma « La Panthere Noire » ki ti pe ekrir avek enn grafi franse. Pou bann bezwen kominikasyon ek adaptasyon dan enn kontex lokal, finn redress partou ek aster la ekrir li dan kreol morisyen « PANTER NWAR ». Sa sanzman la inn permet li intégré pli fasilman lakaz bann morisyen ki retrouv zot dan so bann ti zistwar kot ena touzour enn moral deconsertan.

Panter Nwar enn dimounn zovial, ena mari toupe, kontan bann challenge, ek evolye pli boukou lor bann rezo sosio. Li rakont souvan so lavi ek so bann lexperians personel, ek li adapte li dan enn maniere kinn permet li pran enn gran plas dan leker ek lavi boukou morisyen, dan moris ek dehor. 

Zordi, li plas li kouma enn referans inkontournab dan domenn limour ek standup ek enn prezans online preske toulezour

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!